Butternut Squash Salad

butternut-squash-salad-dave-sherotski
Photo credit: @davesherotski