Butternut Squash Smoothie

butternut squash smoothie dave sherotski
Photo credit: @DaveSherotski