Can You Eat Raw Vegan & Race?

Youtube: https://youtu.be/we_GNSLeh3Q