Creamy Baked Greek Yogurt Chicken

Yogurt Chicken Dave Sherotski
Photo credit: @DaveSherotski