Flourless Banana Pancakes

dave sherotski flourless pancakes
Photo credit: @DaveSherotski