Buffalo Avocado Bites

buffalo avocado bites dave sherotski
Photo credit: @DaveSherotski